Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2017

purplecornflowers
Zamiast czekać i analizować,  zrozum że brak odpowiedzi i zaangażowania to też odpowiedź.
— trudno
Reposted fromwhoknows whoknows viasweetnothingg sweetnothingg
purplecornflowers
3421 9261 500
Reposted from2017 2017 viafilmowy filmowy
purplecornflowers
4073 3103 500
Reposted fromqb qb viacorvax corvax
purplecornflowers
Człowiek może przejść wiele, ale nie zniesie wszystkiego.
— (...)
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
purplecornflowers
0466 ef2a 500
Reposted fromscylla scylla viaapatyczna apatyczna
purplecornflowers
2321 c243 500
Reposted fromIzzy721 Izzy721 viasweetnothingg sweetnothingg
purplecornflowers
3255 ee3f
Reposted fromdusielecc dusielecc viaapatyczna apatyczna
purplecornflowers
2762 611b 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaapatyczna apatyczna
0084 1c94 500
purplecornflowers
9041 99ac
Reposted fromkarahippie karahippie viazupson zupson
2897 119b 500
Reposted frombrumous brumous viazupson zupson
2995 5da7 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viabeattman beattman
purplecornflowers
mam oczy koloru zmęczonego. 
— Pan M kolejny raz dochodzi do głosu.
Reposted fromkartoNik kartoNik viaconvoitise convoitise
purplecornflowers
Ze wszystkich miesięcy najmniej lubił listopad, bo to miesiąc kurczącego się dnia, niknącego światła i niepewności, która jak sierota błąka się między jesienią a zimą.
— John Verdon "Wyliczanka"
Reposted fromyourtitle yourtitle viaconvoitise convoitise
6327 9a19 500
Reposted fromdivi divi viairmelin irmelin
purplecornflowers
1968 8b62 500
Reposted fromrachelbones rachelbones viairmelin irmelin
purplecornflowers
purplecornflowers
7548 d4b2 500
Reposted frommegwanttea megwanttea viairmelin irmelin
7110 098c 500

#littlelife

Reposted fromdziecko dziecko viajointskurwysyn jointskurwysyn
2848 99c0 500
Reposted fromnudes nudes viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl