Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2017

purplecornflowers
Szybko nauczyłam się, że można się śmiać, nie odczuwając ani trochę radości. To tak jak z płaczem - można przecież płakać, nie roniąc łzy.
— Lena Katarina Swanberg
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabloody-sunday bloody-sunday
purplecornflowers
Nie chciałabym być najpiękniejszą kobietą świata, nie chciałabym być idealna, dystyngowana, wspaniała czy wzorowa. Chcę być pasjonująca...
— N. Belcik
purplecornflowers
Mam zły dzień od paru dni.
Reposted fromboli boli viabloody-sunday bloody-sunday
purplecornflowers
1278 e9ba
purplecornflowers
5527 b990 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viajobi jobi

February 21 2017

purplecornflowers
przez żarty mówi się wiele prawdy
Reposted fromkarr4mba karr4mba viajobi jobi
purplecornflowers
doświadczenie życiowe i zawodowe
purplecornflowers
Miłości nie wolno karać przyjaźnią. Koniec to koniec.
— E. M. Remarque
Reposted fromte-quiero te-quiero vianicdostracenia nicdostracenia
purplecornflowers
7597 35f7
Reposted fromrol rol viajobi jobi
5571 03e0
Reposted frommittland mittland viaillumination illumination
purplecornflowers
7702 a5ee
Reposted fromcarol91 carol91 viaNajada Najada
purplecornflowers
1479 ce66
Reposted frompopatrzmiwdusze popatrzmiwdusze viapannalu pannalu
purplecornflowers
8893 419c 500
Reposted fromjasminum jasminum viajobi jobi
purplecornflowers
Spytałem zebrę
jesteś białą zebrą w czarne paski
czy czarną zebrą w białe paski?
A zebra odpowiedziała:
a Ty jesteś hałaśliwym człowiekiem z cichymi dniami
czy cichym człowiekiem z hałaśliwymi dniami?
Jesteś bałaganiarzem, który czasami bywa pedantem
czy pedantem, który bywa bałaganiarzem?
Jesteś człowiekiem szczęśliwym, który bywa smutny
czy smutnym, który bywa szczęśliwy?
Nigdy więcej nie zapytam zebry o paski
— Shel Silverstein
purplecornflowers
6235 fbc0
Reposted fromveryme veryme viaczoo czoo
7293 7793

Sandro Botticelli, Primavera 

Reposted fromjohnmaus johnmaus viaolalaa olalaa
purplecornflowers
Myślę, że najczęstsza przyczyna bezsenności jest prosta: to samotność.
— Heath Ledger
Reposted fromnaturalginger naturalginger viagoszko goszko
purplecornflowers
3245 e759
Reposted fromanewryzm anewryzm viacorvax corvax
purplecornflowers
7556 c11d 500
Reposted fromjustyha justyha viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl