Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2016

purplecornflowers
1500 b434
Reposted fromidu idu viaxvou xvou
1929 aeba
Reposted fromthehedgehogsdilemma thehedgehogsdilemma viaxvou xvou
4724 6d54 500
Reposted fromkulamin kulamin viaxvou xvou
purplecornflowers
grafika grunge, friends, and nature
Reposted fromweightless weightless viaxvou xvou
purplecornflowers
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viastrzepy strzepy
purplecornflowers
5437 1a4c
Reposted froma-antimatter a-antimatter viastrzepy strzepy
purplecornflowers
6417 202a
Reposted fromBraveman Braveman viawishyouwerehere wishyouwerehere
purplecornflowers
purplecornflowers
8560 b1ac
Reposted fromrol rol
purplecornflowers
8567 7d70 500
Reposted fromrol rol
purplecornflowers
8568 9854 500
Reposted fromrol rol
purplecornflowers
SZTUKA

gdy
duch
słabnie
pojawia się
forma
— Charles Bukowski
Reposted fromsecretoflife secretoflife viaLittleJack LittleJack
purplecornflowers
3190 3f0e
Marcello Mastroianni and Margaret Lee
Reposted fromTankistD TankistD viaLittleJack LittleJack
purplecornflowers
1956 a000 500
Reposted fromartlover artlover viaLittleJack LittleJack
purplecornflowers
4056 cd31 500
Reposted fromrol rol viaistsoeasy istsoeasy
purplecornflowers
5114 b070
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaistsoeasy istsoeasy
purplecornflowers

August 17 2016

purplecornflowers
purplecornflowers
Nie jestem w życiu zbyt widowiskowa. Odwracam się i odchodzę. Można mnie zrazić ignorancją, brakiem uwagi, atencji. W niepowodzeniach zamykam się i trudno mnie potem otworzyć, dotrzeć do mnie. Bywa, że wychodzę z domu, gdzieś uciekam, chcę być goniona i przepraszana.
— Magdalena Cielecka
Reposted fromweightless weightless viapurecoffeine purecoffeine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl