Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2017

purplecornflowers
3926 a017
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
purplecornflowers
3934 9642 500
Reposted fromKazeKashi KazeKashi
purplecornflowers
3939 37ca 500
Reposted frompzing pzing
purplecornflowers
3949 f785 500
I ma zeza, kurzą ślepotę, jaskrę itp. itd.
Reposted fromMeshirr Meshirr
purplecornflowers
4002 ab7d
Russian ballerina Vera Fokina in “Scheherazade”, Paris, 1911
Reposted frommiststueck miststueck
purplecornflowers
Człowiek nigdy nie powinien dać się źle traktować, bo wówczas straci szacunek do samego siebie i odtąd jego życie będzie pozbawione sensu.
— J. Kosiński
purplecornflowers
Silne umysły rozmawiają o pomysłach i ideach, przeciętne o wydarzeniach, a słabe o innych ludziach.
— Sokrates
purplecornflowers
4036 9bb2
purplecornflowers
4040 04ac
Reposted fromlittletroublemaker littletroublemaker
purplecornflowers
4048 839a 500
Reposted fromkrzysk krzysk
purplecornflowers
4050 2d05
purplecornflowers
Zamykam oczy i liczę do trzynastu
Nim zajdzie słońce tęsknić za Tobą będę znów.
— Dawid Podsiadło
Reposted fromczterywiekipozniej czterywiekipozniej
purplecornflowers
4134 54bb 500
Reposted fromwishnia wishnia
purplecornflowers
4131 b746
Reposted fromwdychamspaliny wdychamspaliny
purplecornflowers
4132 8444 500
Reposted fromwdychamspaliny wdychamspaliny
purplecornflowers
4142 988a 500
Reposted fromwdychamspaliny wdychamspaliny
purplecornflowers
4206 fb38 500
Reposted frominherent inherent
purplecornflowers
4223 dc24
Reposted fromyannim yannim
purplecornflowers
4224 e7d6 500
Reposted frominherent inherent
purplecornflowers
4232 d0f4 500
Charlie Chaplin & Bebe Daniels playing ping-pong, 1928
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl