Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2018

7112 612b
Reposted fromtoudii73 toudii73 viaWlodara Wlodara
purplecornflowers
5284 a0c6
Reposted frompesy pesy viaWlodara Wlodara
purplecornflowers
Reposted frommr-absentia mr-absentia viaWlodara Wlodara
purplecornflowers
Reposted fromshakeme shakeme viaWlodara Wlodara
purplecornflowers
1127 ea2a

Lolita (1997) deleted scene

purplecornflowers
Reposted fromshakeme shakeme viajointskurwysyn jointskurwysyn
purplecornflowers
5486 49d6
Reposted fromEtnigos Etnigos viaPicki91 Picki91
purplecornflowers
Czuję się zupełnie do niczego. Czuję się, jakbym poszła do kina, film się skończył, zapaliły się światła, wszyscy wyszli już z sali, a ja dalej tam siedzę i próbuję zrozumieć, co się właściwie wydarzyło.
— A. J. Finn
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamalinowowa malinowowa
purplecornflowers
Zapominamy, jak ważna jest zwyczajna rozmowa, wspólna kawa, dobre słowo do poduszki. Zapominamy, że to słowa budują mosty, a milczenie jak ogień je spala. Zapominamy, ile znaczą drobiazgi, dobre gesty, ciepło głosu, smaki i zapachy. Zapominamy, że mamy emocje i marzenia. Zapominamy, że jesteśmy ludźmi…
— Kaja Kowalewska
Reposted fromnaturalginger naturalginger viamalinowowa malinowowa
purplecornflowers
4389 6331 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams viamalinowowa malinowowa
purplecornflowers

egyptiantomb: Uyuni Salt Flats, Bolivia

Reposted frommr-absentia mr-absentia viamalinowowa malinowowa
purplecornflowers
5740 a1b3
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viamalinowowa malinowowa
purplecornflowers
purplecornflowers
9920 470a
Reposted from4777727772 4777727772 viamalinowowa malinowowa
purplecornflowers
3848 93c4 500
Reposted fromoblivions oblivions viamalinowowa malinowowa
purplecornflowers
7291 8e27 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamalinowowa malinowowa
purplecornflowers
Oddała mu pełnie miłości i zaufania. Nie było dla niego tajemnicy, której by nie znał i skrawka ciała, którego by nie doświadczył.
— Uziel Mora
Reposted fromgfhfhcy gfhfhcy viamalinowowa malinowowa
purplecornflowers
3592 776f 500
Reposted fromsarazation sarazation viamalinowowa malinowowa
purplecornflowers
Reposted fromshakeme shakeme viamalinowowa malinowowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl